Εγγραφή Μέλους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα σύμφωνα με το καταστατικό μας.

Ως τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι κατάγονται από τα Βουρλά ή την ευρύτερη Διοικητική περιοχή των Βουρλών ή εκείνοι των οποίων οι γονείς ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα πριν ή μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, οι κατιόντες αυτών, τα εξ’αγχιστείας συγγενικά πρόσωπα με προϋπόθεση Ελληνικής ιθαγένειας, μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων. Η αίτηση προσυπογράφεται οπωσδήποτε από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη του σωματείου.

Η αποδοχή ή μη της αιτήσεως γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη είναι σήμερα 10 ευρώ και το δικαίωμα εγγραφής, που καταβάλλεται εφάπαξ 10 ευρώ.

Η καταβολή της συνδρομής γίνεται:

  • είτε απευθείας στα γραφεία της Ενωσης Βουρλιωτών
  • είτε με κατάθεση του ποσού στο τραπεζικό λογαριασμό της Ενωσης

Η ιστοσελίδα της Ένωσης χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας, χρησιμοποιώντας την συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου.